Route 4 - Basse Navarre Centre

Ayherre

4001 Château de Belzunce

4002 Aphaura (1291 pauraga, 1366 apaura), Apahiri

4002 Mendigorria (1291)

4002 Londaitzea (1249 londais, 1366 londaytz)

4002 Kurutxeta (1249 curuchete) Kurutzaldea

4002 Arraidua (1249, 1366 arraydu)

4002 Ixuria (1249 issuri, 1350 ixuri)

4002 Bildaraitz: Agerrea (1412, 1435 aguerre)

4002 Bildaraitz: Etxanika (1350 echanique)

4002 Bildaraitz: Iriartea (1350, 1412, 1435 iriart), Hiriart

4002 Bildaraitz: Etxeberri (1435 echeverry)

4002 Etxeberri (1366, 1435 echeverry)

4002 Agerre (1249, 1250, 1435 aguerre)

4002 Aiherrabehere (1350 ayerre iuson)

4002 Aiherragarai (1366 ayherre garay)

4002 Berroeta (1249, 1435; 1366 berhoete)

4002 Bidegain (1249 bidagueign, 1366 bidegayn)

4002 Errekarte (1366, 1435 errecart)

4002 Etxabazter (1412 etchavaster, 1435 echavazter)

4002 Etxarte (1366, 1435 echart)

4002 Etxegapare (1366 etchegapare, 1435 echapare)

4002 Etxegoien (1249 chegoiane)

4002 Haranbileta (1366 harambilleta)

4002 Haranburu (1366 haramburu, 1435 haranburu)

4002 Harregi (1366 arheguy, 1435 arreguj)

4002 Harrieta (1366, 1435)

4002 Iriarte (1366 yriart lohitas, 1435 iriart)

4002 Ixuribehere (1366 yssury behere, 1435 issuri juson)

4002 Jelos (1294 gelox, 1350 gelos, 1435 gellos)

4002 Londaitz-behere (1366 londaytz, 1435 londayz)

4002 Mendiburu (1366, 1435)

4002 Oihanarte (1366 hoyharart, 1435 oyhanart)

4002 Uhalde (1366, 1435)

4002 Uhagun (1366 uhegona, 1435 huhagon)

4002 Elizairi (1435 eliçayri)

4002 Elizalde (1435 elliçalde)

4002 Etxabarren (1435 echavarren)

4002 Iputzagerre (1435 ypuzaguerre)

4002 Iriberri (1435 iriberry)

4002 Larragoien (1435 larragoyen)

4002 Larzabal (1435 larçabal)

4002 Luku (1435 lucua)

4002 Mendi (1435)

4002 Oiharate (1435 oyharat)

4002 Uharte (1435 uhart)

4002 Urkieta (1249 orcuit, 1435 urquiet)

4002 Sarrigain (1435 sarrigayn)

Isturits

4003 Château Fort de Rocafort

4004 Satheritzea (1249 satelitz, saderids, 1374 satheritz)

4004 Zabarotzea (noble en 1393 saborodsa)

4004 Etxegapare (1412 etchagapare, 1435 echapare)

4004 Etxebehere (1350 echaveere, 1435 echeuehere)

4004 Hegi (1366, 1435 heguy, hehuj)

4004 Iriberri (1249 iriveri, 1366 viellenave, 1435 iriberrj)

4004 Laharraga (1366 laharragua, 1435)

4004 Mendilaharsu (1249 mendilla harsu, 1435)

4004 Sarhi (1366 sarhia, 1435 sarria)

4004 Sokobi ou Zokobi (1412 socobie, 1435 socobia)

4004 Sorhoeta (1412 sorhoete, 1435 soroete)

4004 Sorzabal (1350, 1435 sorçaval)

4004 Agerre (1435 aguerre)

4004 Bidarte (1435 bidart)

4004 Garate (1435 garat)

4004 Iriarte (1435 yriart)

4004 Irigoien (1435 irigoien)

4004 Jelos (1435 gellos)

4004 Oiharberro (1435 oyharberro)

4004 Urruti (1435 urrutia)

Saint Martin d'Arberoue

4005 Château de Saint Martin

4005 Agerre (1366 aguerre golotz, 1435 aguerre)  

4005 Argiotz (1366 arguiotz, 1435 argujoz) 

4005 Etxeberri (1412 echeverry de goloyotz, 1435 echeuerry) 

4005 Garate (1366 garatea, 1435 garat) 

4005 Hariztoi (1249 aristoitz, 1366 haritztoy, 1435 haristoy)  

4005 Ibarrarte (1366 ybarrart, 1345 ibarrart)  

4005 Iribarren (1350, 1412, 1435)   

4005 Lakoaga (1412 laqoaga, 1435 lacoaga)  

4005 Oihanarte (1366 oyhanart, 1435 oyharart)  

4005 Otsazelhai (1412 ossacelay, 1435 oxacellay)

4005 Soritz (1350 ssoriz, 1435 soriz) 

4005 Zabalzabehere (1366 çabalça behere, 1435 çaualça) 

4005 Zabalzagarai (1366 çabalça garay, 1435 çaualça suson)  

4005 Alzurrun (1119 alzurren, 1435 elçurren)

4005 Etxegoien (1435 echegoyen) 

4005 Oiloeta-aguerre (1435 oilloeta aguerre)  

4005  Etxegarai (1366, 1435 echagaray) 

4005  Ganderatz-behere (1366 ganderatz yuson,) ou Ganderatz-garai (1249 gandaratz, 1366 ganderatz)

4005 Inhabartiri (1412 inhavarrtyri, 1435 inhabartiri)   

4005 Sarrilbe (1435 sarrjlbe), disparue 

Saint Esteben

4006 Maison Sorhaburu

4006 Jauregia de Saint-Esteben

4007 Argaingaraia (1249 arguain, 1366 argangaray)

4007 Agerre (1366, 1435 aguerre)

4007 Argainbehere (1366 arguinbehere, 1435 argayn juson)

4007 Etxebertze (1350, 1366 echeverce, 1412 etcheverce de larrondo, 1435 echeverce)

4007 Etxegoien (1366 echagoyen, 1435 echegoyen)

4007 Larrondo (1366 la Rondo, 1435 larrando)

4007 Urruzpuru (1350 urruzpuru, 1366 urritzpuru, 1435 urrizpuru)

4007 Irurita (1249 iruyta, 1435)

4007 Mendibil (1435)

4007 Minxe (1435 m(in)che)

4007 Uharte-Etxeberri (1435 uhart echeverry)

4007 Uharte (1350 uart, non cité en 1366, 1435 uharte)

Meharin

4008 La Salle ou Manoir de Belzunce

Hélette

4009 Maison Forte Santa Maria

4010 Maison de Maître Bitirenea

4011 Agerrea (1249 aguerrea, 1366 aguerre de helete)

4011 Garra (1314, 1366, 1412 la sal(l)e de garre suson)

4011 Garrabeherea ou Garragaztelu (1350 garra yuson

4011 Ospitalea (Source : Cadastre napoléonien)

4011 Miramont Jauregia (Source : Cadastre napoléonien)

4011 Ferme Lartegia

4011 Amezpil-agerre (1350 ametzpil aguerre, 1435 amezpilla)

4011 Ainziarte (1249 enciart, 1293 anciart, 1366 anciarte, 1435 aynciart)

4011 Ainziburu (1366 anciburu, 1435 aynciburu)

4011 Baratzearte (1293 baratceart, 1366 varadceart, 1435 baraçeart)

4011 Bizkai (1366 bitzcay, 1435 bizcay)

4011 Errekarte (1305 seynor darrecart, 1366, 1435 errecart)

4011 Etxeberri (1293 domine de echeverri, 1366, 1435 echeverry)

4011 Garate (1249, 1366, 1435 garat, 1412 garatea)

4011 Hegi (1412, 1435 heguie) 

4011 Irigoien (1350 yrigoyen, non cité en 1366, 1435 irigoyen)

4011 Larrategi (1366 laRateguy, 1435 larrateguy)

4011 Bidarte (1435 bidart)

4011 Etxebarren (1435 echauarne)

4011 Hegiagarai (1435 heguye suson)

4011 Iribarren (1435)

4011 Urrelze (1435 urrelçe)

Armendarits

4012 Manoir d'Armendarits ou de Jauregia

4012 Ferme Oillokia

4013 Uhaldea

4013 Ferme Urrutia

4013 Ferme Sorogaraia

4013 Agerrea (1256 de guerre, 1366 aguerre)

4013 Elizetxea

Iholdy

4014 Manoir Elizabelar

4014 Ferme souletine d’Iholdy

4015 Château d'Iholdy (Château d'Olce)

4015 Le Moulin Olce

4016 Etxegaparea (1307 echagapare, 1366 case mayor)

4016 Inzaurgaratea (1300 ilçaurgarat, 1412 inçaurrgarat)

4016 Jauregiberria (1366 salenave, 1412 jauregui berrie)

4016 Uhaldea (1307 uhaut, 1412 la sal(le) duhalde)

4016 Ferme Ameztoia

Irissarry

4017 Château Mendy de Celhay

4017 Ferme Urrutzua

4017 Ferme Zaldunbidea

4017 Ferme Bidegainea

4017 Ferme Iturraldea

4018 Maison Ospitalea

4019 Maison de Maître de Gazteluberria


Ossès

4020 Ferme Ospitalea

4020 Tour de Muru

4021 Ahaïce: Irigoizbeherea (1307 irigoiz,)

4021 Ahaïce: Urruzpurua (1350 urruzpuru)

4021 Horça: Etxeberria (1294 echeverri, 1350 echeverria)

4021 Horça: Harizmendia (1150 herismendi,)

4021 Iriberri: Ameztoia (1300 casa da mestoy)

4021 Horça: Oihararte-garaia (1350 oyarart suson)

4021 Gahardou: Unhaizeta (1264 palacy de uhaiceta)

4021 Ferme Inda

4021 Ferme Bilenaenia

4021 Ferme Apalasia

4021 Ferme Inxortenia

Saint-Martin-d'Arrossa

4022 Maison Arrosagaria

4022 Ferme Pikarenea

4022 Ferme Etxeberria

4022 Ferme Aintzainia

4022 Ferme Irungaraia

4023 Maison appelée Villa Anna

4023 Gaztelu Zahar

Bidarray

4024 Bidarray (Village)

4024 Bidarraienea

4024 Ferme Garbelania

4024 Ferme Gastetto

4024 Ferme Marmaroa

4024 Ferme Topene Zaharra

4024 Ferme Antxordokia

Suhescun

4025 Ferme Jauregia [53]

4026 Ferme Larramendia [51]

4026 Etxeberria (1316 echaverri de suescun) [28]

4026 Garatea (1366 garat) [29]

4026 Irigaraia (1366 yrigaray) [48]

4026 Jelosea (1350 gelos, 1366 gellos)[40]

4026 Uhartea (1366 uhart) [10]

4026 Urrutia (1307 urruthia de suescun, 1366 urruthie) [15]

4026 Zulhaitzea (1307 sulhaiz, 1366 culhaytz) [32]

4026 Trefolla (1294 trefoylle, 1366 trefoylla,) [19]

4026 Ferme Saparartea [20]

4026 Ferme Bikaritegia [55]

4026 [01] Etchemendigaray 

4026 [02] Aguerre

4026 [03] jturburu (disparue)  

4026 [04] Elissalde (disparue)

4026 [05] Çaldunbide 

4026 [06] Apezetche

4026 [07] jribarne 

4026 [08] Aldave (-behere?)

4026 [09] Etchemendibehere 

4026 [11] Aldaveborda (disparue)

4026 [12] Garaicoetche

4026 [13] Arregui

4026 [14] Berho

4026 [16] Amestoy 

4026 [17] Oihanart

4026 [18] Larranda

4026 [19] Handia

4026 [21] Arretche (ruines/disparue)

4026 [22] Anton le maçon, Harguinaenborda (disparue)

4026 [23] Curutchet (non-localisée)

4026 [24] jaimerena (non-localisée)

4026 [25] Bidegain (disparue)

4026 [26] Larrainet (non-localisée)

4026 [27] Salaberri / Salaberribehere (non-localisée)  

4026 [30] Pedrogazte (non-localisée)

4026 [31] « vide »  

4026 [33] Alçugarat

4026 [34] jdiartalhor

4026 [35] Erramundegui 

4026 [36] Loperenia

4026 [37] jrigoin

4026 [38] Mentaberri (disparue)

4026 [39] jbieder 

4026 [41] Lacabebehere (non-localisée)

4026 [42] heguiçabal 

4026 [43] Etchegoin

4026 [44] jriart

4026 [45] Etchebers 

4026 [46] Carricaburu (disparue)

4026 [47] Etchart

4026 [50] Etchepare

4026 [52] Lacabe 

4026 [54] Arbeletxe

Lantabat

4027 Maison Forte appelée Donozteia [02]

4027 la Salle d' Ascoumbeguy à Lantabat [05]

4028 Maison de Maître dite Elizeiria [03]

4028 Prieuré de Saint Pierre de Behaune [06]

4028 Ferme Iturburua [31]

4028 Ferme Elizeiriko Borda

4028 Haranburu [04]

4028 [01] Etxegapare, a. à Behaune

4028 [01] Etxegapare, b : à Saint-Martin (disparue)

4028 [07] Etxexuri (Saint Martin)

4028 [08] Elissetchea (Behaune)

4028 [09] Errekalde *)

4028 [10] Laphitz *)

4028 [11] Agerrea *)

4028 [12] Etxeberria (à Saint Martin)

4028 [13] Mehatsetcheberria

4028 [14] Etcheberripea

4028 [15] Etcheberricoborda

4028 [16] Etxeberria ( Ascombeguy) *)

4028 [17] Etxeberria ( à Behaune)

4028 [18] Hegiluzea *)

4028 [19] Uhaldea *)

4028 [20] Zepurua *)

4028 [21] Ameztoia (maison disparue)

4028 [22] Amestocoborda

4028 [23] Arsaphaloa

4028 [24] Berroeta

4028 [25] Etxegoiena (maison disparue)

4028 [26] Harizpurua

4028 [27] Ilharrea (Ramon d'Ilharre) :non-localisée

4028 [28] Inxaurxuria (Inchoussarry soit Inchaussarry)

4028 [29] Inxaurxuria (Inchamborda)

4028 [30] Iribarnea: non-localisée

4028 [32] Landetxeberria

4028 [33] Larraldea

4028 [34] Oihenartea

4028 [35] Ondaitz

4028 [36] Othegia

4028 [37] Uhartea

4028 [38] Zuharatzua

4028 [39] Gazteluzahar

Ostabat-Asme

4029 Château Fort de Laxague

4029 Enceinte d’Ostabat

4029 Prieuré-hôpital à Harambeltz

4030 Agerrea (1350, 1412)

4030 Azpun-jauregia

4030 Berroeta (1268, 1350, 1365, 1412 berraute) 

4030 Mehairu (1412 mehayru )

4030 Salaberri (1365 la salle nave de la parropie dostabat)

Juxue

4031 Maison Forte Donaazia

4032 Ferme Larramendia

4033 Arbidea (1269, 1350, 1365)

4033 Sarhia (1365 sarhie, 1412 lostau de sarhi)

4033 Donamigelea ou Donamiel(e) (1350 s. Miqueu)

4033 Ferme Bordaberria

4033 Jauregi

Uhart-Mixe

4034 Château d’Uhart

Béhasque-Lapiste

4035 Jauregia de Béhasque (voir aussi 4036)

4036 Camp de Sardasse (Gaztelu zahar)

4036 Béhasque-Lapiste (Village): AGERREA

4036 ARRAINEA

4036 Elizetxea

Larribar-Sorhapuru

4037 Maison Forte Ilharria

4038 Larribar-Sorhapuru (Village): PIKASARRI

4038 EQUIOIZ

4038 Jauregia

4038 Pont de Quinquil

Orsanco

4039 Orsanco (Village): ETCHEZAHAREA

4039 Jenzania

Arhansus

4040 Arhansus (Village): ETCHEPARE

4040 Etcheberry

4040 Gazteluzahar